2. Medzinárodná konferencia HTA - SLS 2023

26. mája 2023

Záštitu nad podujatím prevzal


Prezident SLS, Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH a

Dekan LF UK, prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Miesto konania: Ladzianskeho poslucháreň, Sasinkova 2,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava a online stream

Organizačný a programový výbor

MUDr. Branislav Obšitník, PhD., MPH – predseda
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA
MUDr. Monika Laššánová, PhD.
Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.
MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH

Program

Piatok, 26. máj 2023

09:00 — 09:15

ÚVOD

Branislav Obšitník

Slávnostné otvorenie, čestní hostia9:15 — 13:00

BLOK: Medicína najvyššej úrovne teória a klinická prax

9:15 — 9:30

Klinické prínosy a využitie najmodernejšej neurochirurgie a spondylochirurgie

Kaťuch V.

Neurochirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

9:30 — 9:45

Využitie nových technológií v neurochirurgii intrakraniálnych nádorov - posun od začiatku milénia

Šteňo A., Buvala J., Toma D., Šurkala J., Šteňo J., Jezberová M., Fabian M., Belan V., Povinec P., Timárová G., Pakosová E., Drajnová Z., Dřímalová Ľ., Fančovičová L., Hollý V.

Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a UNB, Bratislava

9:45 — 10:00

Adenómy hypofýzy - pomôže umelá inteligencia v diagnostike a liečbe?

Žilka T.1,3, Benešová W.2, Kompánek M.2, Harag T.1, Máca K.1,3, Illéš R.1

1 Neurochirurgická klinika SZU, Univerzitná nemocnica - Nemocnica sv. Michala a.s., Bratislava
2 Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava
3 Neurochirurgická klinika LF Masarykovy Univerzity v Brně, Fakultní Nemocnice Brno-Bohunice

10:00 — 10:15

Využitie individualizovaných náhrad krčných medzistavcových platničiek vyrobených 3D tlačou v rámci operačnej liečby degenerovanej krčnej chrbtice.

Kolarovszki B., Opšenák R., Penciak R., Hudák R., Schnitzer M., Matuška T., Živčák J.

Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin

10:15 — 10:30

Technologické inovácie v liečbe Parkinsonovej choroby

Škorvánek M.

Neurologická klinika a Centrum pre zriedkavé extrapyramídové ochorenia CNS, LF UPJŠ a UNLP Košice

PRESTÁVKA 15 min.

10:45 — 11:00

Neurochirurgické operácie aneuryziem a cievnych malformácií: prínos 3D sonografie

Šteňo A., Bizík I., Buvala J., Šteňo J.

Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a UNB, Bratislava

11:00 — 11:15

Má 4D CT Angiografia s EKG fázovaním potenciál identifikovať mozgové aneuryzmy so zvýšeným rizikom krvácania?

Jankovič P.1, Šteňo A.2, Šulaj J.1

1 Neurochirurgická klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica
2 Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a UNB, Bratislava

11:15 — 11:30

Aktuality v endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej CMP

Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Šálek M.

Rádiologická klinika Fakultná nemocnica Trnava

11:30 — 11:45

Aktuálne možnosti zobrazovacej diagnostiky nádorov mozgu

Jezberová M.

Dr. Magnet Kramáre, Bratislava

11:45 — 12:00

Stereotaktická rádioterapia zmenila liečbu metastáz v chrbtici

Dubinský P.

Oddelenie radiačnej onkológie, Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

PRESTÁVKA 15 min.

12:15 — 12:30

Možnosti komplexnej neurorehabilitácie na Slovensku

Kaučáková B., Dziaková M.

OFBLR, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

12:30 — 12:45

Následná neurorehabilitácia v NRC Kováčová

Ravasová E., Barlíková H., Zábojníková O.

Národné rehabilitačné centrum, Kováčová

12:45 — 13:00

Analýza klinickej a nákladovej efektivity roboticky asistovaného tréningu chôdze u pacientov s bilaterálne spastickou formou detskej mozgovej obrny

Klobucká S.1, Klobucký R.2, Kollár B.3

1 Rehabilitačné centrum Harmony , Bratislava
2 Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav, Bratislava
3 1. neurologická klinika, LF UK a UN Bratislava

PRESTÁVKA 30 min.

13:30 — 16:20

BLOK: Hodnotenie najvýznamnejších technológií, HTA par excellence

Efektivita využívaných zdrojov v zdravotnej starostlivosti

13:30 — 13:50

EU Regulation on Health Technology Assessment

Huić M., Tesař T

ASCERTAIN: New Horizon Europe research project to improve the affordability and sustainability of innovative health technologies

13:50 — 14:10

International trends for cost-effectiveness threshold values

Kaló Z.

Syreon Research Institute, Budapest, Hungary;
Center of Health Technology Assessment, Semmelweis University, Budapest, Hungary

14:10 — 14:30

WHO report related to the Oslo Medicines Initiative

Németh B.

Syreon Research Institute, Budapest, Hungary

14:30 — 14:50

Rozpočtovanie verejného zdravotného poistenia

Marek A.

Útvar hodnoty za peniaze, MF SR

PRESTÁVKA 15 min.

15:05 — 15:20

Aktuálne trendy v (o)hodnotení zdravotníckych technológií v SR

Obšitník B.

HTA-SLS

15:20 — 15:35

Zoznam ambulantných výkonov - procesy určenia reálnych cien

Oravec P.

Prezident SLK , Pľúcna ambulancia, Vyšné Hágy

15:35 — 15:50

Kam kráča pneumológia na Slovensku?

Smatana M.

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

15:50 — 16:05

Manažment a liečba pacientov s alkaptonúriou

Imrich R.1, 2, 3, Lukáčová O.2, Mlynáriková V.2, Sedláková J.2,3, Vrtíková E.2, Záňová E.2

1 Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
2 Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
3 Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava

16:05 — 16:20

Prelomová Inovácia v réžii Siemens Healthineers

Kaminský R.

Siemens Healthcare s.r.o

16:20 — 16:40

Vyhodnotenie konferencie

Záver

Registrácia

Registráciou zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.