HTA

Hodnotenie zdravotníckych technológii (HTA – health technology assessment) je interdisciplinárny proces, ktorý sumarizuje informácie o zdravotníckych, sociálnych, ekonomických a etických problémoch v súvislosti s použitím zdravotníckej technológie systematickým, transparentným, nezaujatým a priamym spôsobom aplikácie výsledkov medicíny založenej na dôkazoch. Hodnotenie zdravotníckych technológii (HTA) ako vedecký proces obsahuje systematické vyhľadávanie literatúry, kritické zhodnotenie vedeckých a iných štúdii, syntézu dôkazov, formuláciu záverov a niekedy aj odporúčaní, ktoré sú navrhnuté na základe posúdených informácii a lokálneho kontextu pre rozhodovací proces.

Termín hodnotenie zdravotníckych technológii bol prvýkrát použitý okolo roku 1967 kongresom USA. Hlavnými dôvodmi pre vývoj HTA boli:

  1. Poznanie, že je potrebné komplexne zhodnotiť účinky nových medicínskych intervencii.
  2. Pochybnosti o účinku mnohých existujúcich zdravotníckych postupov.
  3. Znepokojenie týkajúce sa vysokých nákladov na zdravotnícke technológie.

Prvá národná agentúra pre HTA bola v Európe založená v roku 1987 (Švédsky výbor pre hodnotenie technológii v zdravotnej starostlivosti).

Podľa predstaviteľov INAHTA) a HTAi je HTA multidisciplinárny proces, ktorý využíva explicitné metódy na stanovenie hodnoty zdravotníckej technológie v rôznych bodoch jej životného cyklu. Účelom je informovať o rozhodovacích procesoch s cieľom podporiť spravodlivý, efektívny a vysoko kvalitný systém zdravotníctva. 

Poznámka 1

Zdravotnícka technológia je intervencia vyvinutá na prevenciu, diagnostiku alebo liečbu zdravotných stavov; podporenie zdravia; poskytnutie rehabilitácie; alebo organizovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Intervenciou môže byť test, prístroj, liek, vakcína, postup, program alebo systém.

Poznámka 2

Proces je formálny, systematický a transparentný a na zváženie najlepších dostupných dôkazov sa používajú najmodernejšie metódy.

Poznámka 3

Dimenzie hodnoty pre zdravotnícku technológiu je možné posúdiť preskúmaním zamýšľaných a neúmyselných dôsledkov používania zdravotníckej technológie v porovnaní s existujúcimi alternatívami. Tieto dimenzie často zahŕňajú klinickú účinnosť, bezpečnosť, náklady a ekonomické dôsledky, etické, sociálne, kultúrne, právne otázky, organizačné, environmentálne aspekty, ako aj širšie dôsledky pre pacienta, príbuzných, opatrovateľov a populáciu. Celková hodnota sa môže líšiť v závislosti od zaujatej perspektívy, zainteresovaných strán a kontextu rozhodovania.

Poznámka 4

HTA sa môže uplatňovať v rôznych bodoch životného cyklu zdravotníckej technológie, to znamená pred uvedením na trh, počas jeho schvaľovania, po uvedení na trh až po dezinvestíciu zdravotníckej technológie.

(Zdroj: O’Rourke, B., Oortwijn, W., & Schuller, T. (2020). The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 36(3), 187-190. doi:10.1017/S0266462320000215)

Záver

HTA umožňuje kritické zhodnotenie, syntézu informácii a prezentovanie vedeckých faktov z reálnej klinickej praxe.

HTA zabezpečuje pre ľudí , ktorí robia rozhodnutia naprieč EÚ mimoriadne dôležité informácie v kontexte uvedenia, hradenia, používania resp. stiahnutia zdravotníckych technológii. 

Zabezpečenie Európskej spolupráce v oblasti HTA prinesie signifikantne lepšie informácie pre rozhodovanie na národnej úrovni.  

V rámci Európskej únie je HTA akceptované ako esenciálny prvok pre zlepšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.